Podmínky půjčovny

  1. Při uzavření dohody a předání nářadí musí být složena záloha ve stanovené výši. Nájemce je povinnen předložit 2 doklady totožnosti.
  2. Započítávají se kalendářní dny včetně soboty a neděle, nájemné je vždy za 24 hod. nájmu.
  3. Nájemce svým podpisem stvrzuje, že byl seznámen s obsluhou nářadí a neshledal žádné závady ani poškození.
  4. Pronajímatel nezodpovídá za škody způsobené provozem pronajatých předmětů.
  5. Nájemce je povinnen vrátit nářadí nepoškozené, funkční a řádně očištěné. Bude-li stroj znečištěný, nájemce zaplatí poplatek 50,- Kč za vyčištění.
  6. Nájemce po celou dobu pronájmu odpovídá za poškození, zničení nebo ztrátu pronajaté věci. V případě ztráty, krádeže či zničení zapůjčeného nářadí je nájemce povinnen uhradit plnou výši ceny nového nářadí.
  7. V případě poškození je nájemce povinnen oznámit to pronajímateli a uhradit náklady na opravu.
  8. Nájemce svým podpisem smlouvy stvrzuje převzetí nářadí. Při jeho vrácení je pronajímatel povinnen vrátit nájemci složenou zálohu.
  9. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou účastníků.