Formulář pro odstoupení od smlouvy

Vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět prodávajícímu pouze v případě, že chcete odstoupit od kupní smlouvy.

Adresa pro zasílání výrobku:

NÁŘADÍ KUŠNÍR s.r.o.

Dolní Lánov 281, 543 41 Lánov

Prodávající:NÁŘADÍ KUŠNÍR s.r.o., se sídlem č.p. 281, 543 41 Lánov

IČO: 079 73 535, DIČ: CZ07973535

 

Oznamuji(eme), že tímto odstupuji(eme) od kupní smlouvy o nákupu tohoto zboží:

___________________________________
Datum objednání zboží:

___________________________________
Jméno a příjmení kupujícího(ích):

___________________________________
Adresa kupujícího(ích):

___________________________________
Číslo prodejního dokladu nebo objednávky:

___________________________________
Částka má být vrácena bezhotovostním převodem na bankovní účet číslo:

______________________ /____________

 

Podpis kupujícího(ích): (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě):

___________________________________
Datum:

___________________________________

 


Poučení o právu na odstoupení od kupní smlouvy

1. Právo na odstoupení od kupní smlouvy

1.1 Do 14 dnů máte právo na odstoupení od kupní smlouvy bez udání důvodu.

1.2 Máte právo odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni převzetí zboží.

1.3 Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od této smlouvy informovat výše uvedeného prodejce, a to formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, e-mailem, případně i osobně). Můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy, není to však Vaší povinností.

1.4 Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od kupní smlouvy daná zákonem, postačuje odeslat odstoupení od kupní smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

2. Důsledky odstoupení od smlouvy

2.1 Pokud odstoupíte od kupní smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám došlo Vaše oznámení o odstoupení od kupní smlouvy, všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na dodání zboží (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání námi nabízený). Přijaté peněžní prostředky však nejsme povinni vrátit dříve, než nám zboží předáte nebo prokážete, že jste nám zboží odeslali.

2.2 Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který jste použil(a) pro provedení počáteční transakce, pokud jste výslovně neurčil(a) jinak. V žádném případě Vám tím nevzniknou další náklady.

2.3 Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od kupní smlouvy, zašlete zpět nebo je předejte na výše uvedené adrese, případně na adrese prodávajícího, která je nejblíže Vašemu bydlišti. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud odešlete zboží zpět před uplynutím 14 dnů. Při vracení zboží, odesláním, věc řádně zabalte a zvolte vhodný způsob dopravy, v opačném případě odpovídáte za poškození zboží, k němuž by při přepravě zboží vaší vinou došlo.

2.4 Ponesete přímé náklady spojené s vrácením zboží. Platíte poštovné spojené s vrácením zboží.

2.5 Pokud zboží používáte ve lhůtě 14 dnů pro odstoupení a pak zboží vrátíte, nesete náklady, které nám vznikly v souvislosti s opotřebením zboží. Odpovídáte za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s jeho povahou, vlastnostmi a funkčností, která by byla provedena na prodejně při běžném osobním maloobchodním prodeji.