REKLAMAČNÍ ŘÁD
NÁŘADÍ KUŠNÍR s.r.o.

I.
Všeobecná ustanovení


Se zbožím je dodáván daňový doklad (faktura, prodejka) nebo dodací list. Daňový doklad může sloužit i jako dodací list. Daňový doklad, resp. dodací list, může zároveň sloužit i jako záruční list, pokud tento není přiložen přímo od výrobce.

Kupující ihned informuje (nejpozději do 72 hodin od převzetí zboží) prodávajícího, pokud zjistí jakýkoliv rozdíl mezi daňovým dokladem (dodacím listem) a skutečně dodaným zbožím (v druhu nebo množství) nebo neobdržel se zásilkou správně vyplněný daňový doklad, resp. dodací list (vyjma prodeje na splátky) se sériovými čísly.


II.
Rozpor s kupní smlouvou


V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

III.
Záruční podmínky

Není-li na daňovém dokladu, resp. dodacím listu nebo záručním listě uvedeno jinak, je záruka na dodané zboží 24 měsíců. Záruční doba na dodané zboží se prodlužuje o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě. Záruční doba začíná běžet převzetím zboží kupujícím.

Prodávající se zavazuje vyměnit nebo opravit (dle vlastního uvážení) kteroukoliv část, jež selhala v důsledku vady materiálu nebo zpracování v záruční době. V případě výměny výrobku v záruční době je záruka obnovena v plné výši. Zákazník dostane nový záruční list, kde bude uvedeno nové sériové číslo. Další případná reklamace se bude uplatňovat na základě tohoto nového záručního listu.


Nárok na uplatnění záruky zaniká v následujících případech:

- mechanickým poškozením, neodbornou zacházením či obsluhou
- používáním zboží v podmínkách, které svými parametry neodpovídají parametrům uvedeným v dokumentaci
- zboží bylo poškozeno živly
- zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci
- zboží poškozené zapojením do sítě neodpovídající příslušné ČSN


Opotřebení výrobku a jeho částí, způsobené jejich běžným používáním nepodléhá záruce a není považováno za rozpor s kupní smlouvou dle občanského zákoníku.


V záruční době přesahující délku záruční doby stanovenou občanským zákoníkem (zákonná záruční doba), nelze žádat výměnu výrobku nebo uplatnit odstoupení od kupní smlouvy.

IV.
Reklamační podmínky

 V případě, že se v průběhu záruční doby vyskytne vada, má kupující, v závislosti na povaze této vady, při uplatnění záruky tato práva:

  • jde-li o nepodstatné porušení kupní smlouvy (typicky jde o vadu odstranitelnou), právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo právo odstoupit od kupní smlouvy,
  • jde-li o podstatné porušení kupní smlouvy (typicky jde o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží), právo na výměnu vadného zboží nebo právo odstoupit od kupní smlouvy,

Místem uplatnění reklamace je autorizované servisní středisko uvedené v záručním nebo dodacím listě (faktuře), které je nejbližší bydlišti zákazníka, či adresa. Není-li autorizované servisní středisko uvedeno, je místem uplatnění reklamace provozovna prodejce NÁŘADÍ KUŠNÍR s.r.o.. Na způsobu vhodného doručení zboží na prodejnu je nutné dohodnout s prodávajícím.

Je vhodné zboží zasílat v originálním obalu nebo vyhovujícím přepravním obalu, protože prodávající neručí za případné mechanické poškození před přijetím zboží. V případě neoprávněné reklamace nemá spotřebitel nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace.


K reklamovanému zboží je doporučeno doložit:

-    kopii daňového dokladu nebo dodacího listu,
-    záruční list výrobce, byl-li se zbožím dodán (nutné),
-    přesný popis závad a jejich projevů, byla-li reklamace zaslána přepravcem (nutné).

Běh lhůty pro vyřízení reklamací je pozastaven v případě, že prodávající neobdržel veškeré podklady potřebné pro vyřízení reklamace (části zboží, jiných podkladů apod.). Prodávající je povinen si vyžádat doplnění podkladů od kupujícího v nejkratší možné době. Lhůta je od tohoto data pozastavena až do dodání vyžádaných podkladů kupujícím.

O přijetí reklamace včetně vyhotovení reklamačního protokolu bude zákazník informován telefonicky nebo emailem stejně tak i jako o jejím vyřízení.

Reklamace včetně vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do jednoho měsíce ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne jinak. Při nedodržení lhůty pro vyřízení reklamace má spotřebitel právo na výměnu zboží nebo na odstoupení od smlouvy.

V případě oprávněné reklamace má spotřebitel právo na náhradu nákladů spojených s reklamací. V případě neoprávněné reklamace je prodávající povinen vydat písemné odůvodnění tohoto zamítnutí a zároveň spotřebitel nemá nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace a současně ani prodejce nemá nárok na náhradu nákladů, které vznikly na jeho straně.

Je-li reklamace uznána jako oprávněná, bude po jejím vyřízení zboží zasláno zákazníkovi na náklady prodávajícího NÁŘADÍ KUŠNÍR s.r.o.